Huurvoorwaarden Buitenplaats Oudendijke

Begripsbepalingen
1.1 huurder: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die met de verhuurder een huurovereenkomst
sluit ten aanzien van een vakantieverblijf op Buitenplaats Oudendijke.
1.2 verhuurder: de natuurlijke – of rechtspersoon die het vakantieverblijf aan de huurder verhuurt.
1.3 De overeenkomst: de huurovereenkomst tussen de verhuurder en de huurder.
1.4 De huurvoorwaarden: de onderhavige door de verhuurder gehanteerde huurvoorwaarden.
1.5 Buitenplaats Oudendijke: handelsnaam van de besloten vennootschap Camping van de Stolpe BV, die bemiddelt bij totstandkoming van de huurovereenkomst tussen verhuurder en huurder en hiernaast in de hieronder genoemde gevallen als gevolmachtigde van de verhuurder optreedt.

Toepasselijkheid huurvoorwaarden
2.1 De huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten van de verhuurder, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
2.2 De huurvoorwaarden worden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de huurder ter hand gesteld en zijn ook in het vakantieverblijf aanwezig.

Overeenkomst
3.1 De overeenkomst komt tot stand tussen de verhuurder en de huurder en komt tot stand door:
- het verstrekken van de boekingsopdracht op de website
- persoonlijk, via telefoon of email
3.2 Boekingen worden zo spoedig mogelijk schriftelijk door Buitenplaats Oudendijke bevestigd. Aan niet schriftelijk bevestigde boekingen kunnen geen rechten worden ontleend.
3.3 Indien de bevestiging onjuistheden bevat, dient de huurder daarvan binnen twee werkdagen na de reservering melding te maken bij Buitenplaats Oudendijke.
3.4 Buitenplaats Oudendijke is namens de verhuurder gerechtigd een boeking te weigeren in verband met de (jeugdige) leeftijd en de omvang van een groep huurders. Ook kunnen in een dergelijk geval nadere voorwaarden worden gesteld, zoals betaling van een extra borgsom.                                                            3.5 Buitenplaats Oudendijke behoudt zich het recht voor de huurder naar een ander, gelijksoortig, chalet over te plaatsen, indien dit in verband met aansluitende boekingen beter uitkomt. Uiteraard geldt dit niet tijdens het verblijf en zal het vooraf aan de huurder gecommuniceerd worden. 

Annulering
4.1 De huurder is gerechtigd een boeking schriftelijk, zonder kosten, uiterlijk binnen zeven werkdagen na de boeking te annuleren, tenzij het verblijf binnen één maand na de boeking valt.
4.2 Na afloop van de in 4.1 vermelde termijn is huurder slechts gerechtigd tot schriftelijke annulering tegen voldoening van de volgende annuleringskosten:
a. bij annulering tot 6 weken voor de dag van aankomst: 30% van de huursom;
b. bij annulering 6 weken of minder voor de dag van aankomst: de volledige huursom
4.3 Ter dekking van boven genoemde kosten kunt u eventueel een annuleringsverzekering afsluiten. Dit kan helaas niet bij ons. Wij raden u aan dit bij uw eigen verzekeringsmaatschappij na te vragen. 

Huursom en betaling
5.1 De huursom wordt door Buitenplaats Oudendijke namens verhuurder geïncasseerd.
5.2 Tenzij anders is overeengekomen is de huursom gebaseerd op de tijdens de bevestiging geldende hoogte van de huurprijs, inclusief omzet- en toeristenbelasting, boekingskosten, schoonmaak en bed- en badlinnen (1 handdoek p.p.). De bedden zijn opgemaakt, bij een verblijf van twee weken wordt zowel bed- als badlinnen na 1 week vervangen. De huurprijs is exclusief borgsom en eventuele bijkomende kosten voor aanvullende leveringen en diensten.
5.3 De huurder dient binnen veertien kalenderdagen na dagtekening van de bevestiging als bedoeld in artikel 3.2, 50% van de huursom te voldoen door storting of overmaking op de bankrekening van Buitenplaats Oudendijke zoals vermeld op de bevestiging onder vermelding van het reserveringsnummer.
5.4. De restant huursom dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de huurperiode aan Buitenplaats Oudendijke te zijn voldaan op de onder artikel 5.3 vermelde wijze.
5.5 Bij boekingen binnen zes weken voor aanvang van de huurperiode dient de gehele huursom binnen vijf dagen na dagtekening van de bevestiging overgemaakt te worden op de bankrekening van Buitenplaats Oudendijke.
5.6 Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de huurder vanaf de dag dat die termijn is verlopen in verzuim, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling benodigd zal zijn. De huurder is vanaf dat moment de wettelijke rente verschuldigd.
5.7 Zodra de huurder in verzuim is, is Buitenplaats Oudendijke gerechtigd om de overeenkomst
namens de verhuurder te annuleren. De huurder is in dat geval de annuleringskosten verschuldigd
zoals in 4.2 beschreven.
5.8 De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van verhuurder met betrekking tot de invordering
van het aan verhuurder verschuldigde en niet - tijdig - betaalde, komen voor rekening van de huurder. 

Huisdieren
6.1 Huisdieren zijn niet in alle chalets welkom, vraagt u daarom vooraf in welke chalets huisdieren zijn toegestaan. Indien u een huisdier meeneemt zonder dit te melden, kan uw huisdier geweigerd worden. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de huurder.
6.2 Voor huisdieren wordt in verband met extra schoonmaakkosten een toeslag van EUR 5,50 per dier per nacht gevraagd.

Parkeren en wegen
7.1 Parkeren is uitsluitend toegestaan op de parkeerterreinen. Parkeren bij de plaats, op het gras of langs de wegen is niet toegestaan.
7.2 Onjuist geparkeerde auto’s kunnen op kosten van huurder worden weggesleept.
7.3 Rijden is uitsluitend toegestaan op de verharde paden. Rijden over het gras is niet toegestaan, we houden de grasruimte graag netjes.

Huis- en parkregels
8.1 inchecken kunt u vanaf 15.00 uur of zoveel eerder als met u is besproken. Op de dag van vertrek verzoeken wij u uw verblijf voor 10.00 uur te verlaten. In overleg zijn andere aankomst- en vertrektijden mogelijk.
8.2 Het maximum aantal personen in een chalet mag niet meer zijn dan het per chalet aangegeven aantal. Alleen reizende groepen jongeren tot 23 jaar zijn niet toegestaan, tenzij dit uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
8.3 U wordt geacht de recreatiewoning met de daarin aanwezige inventaris, overeenkomstig de in het vakantieverblijf aanwezige inventarislijst, te hebben aanvaard, tenzij u op de dag van uw aankomst kenbaar heeft gemaakt dat de inventaris incompleet is.
8.4 Huurder is verplicht de contactpersoon die in de informatiemap is vermeld direct op de hoogte te stellen van enig defect aan de woning, storingen aan of breuk van apparatuur, installaties, meubilair of huishoudelijke apparatuur in de woning, zodat zo spoedig mogelijk maatregelen kunnen worden genomen voor reparatie of vervanging.
8.5 De woningen zijn gemaakt van hout, roken is daarom in de woningen niet toegestaan.
8.6 Naast de huurvoorwaarden heeft Buitenplaats Oudendijke een parkreglement. Deze geldt ook voor huurders en hun bezoekers. Dit parkreglement is te vinden in de huurdersinformatiemap.
8.7 Huisvuil, flessen, plastic, papier e.d. kunt u zelf in de daarvoor bestemde bakken deponeren bij de uitgang van Buitenplaats Oudendijke. Bij uw vertrek dienen de afvalbakken van uw chalet leeg te zijn.
8.8 U dient het vakantieverblijf (waaronder de keuken met o.a. oven en vaatwasser) veegschoon en opgeruimd achter te laten. Hoewel een eindschoonmaak onderdeel is van de huur, behoudt de verhuurder zich het recht voor een inhouding op de borg te doen om additionele kosten te dekken indien huurder de woning in een onacceptabele staat achterlaat.
8.9 Zaken die door huurder zijn vergeten kunnen op verzoek worden opgestuurd tegen betaling van de verzendkosten tezamen met EUR 10 administratiekosten.  

Aansprakelijkheid huurder
9.1 De huurder is jegens de verhuurder aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die tijdens de huurperiode van het chalet voor de verhuurder ontstaat als gevolg van het verblijf, ongeacht of deze schade werd veroorzaakt door handelen of nalaten van de huurder en / of medehuurders, of door derden die zich door hun toedoen in de vakantiewoning bevinden, dan wel door enig dier of een zaak die zij onder zich hebben.
9.2 Schade wordt direct op de huurder verhaald en wordt zoveel mogelijk met de borg verrekend. Wanneer de schade groter is dan de betaalde borg dient het restant direct contant te worden voldaan. 
9.3 Wanneer de verhuurder aansprakelijk is voor de door de huurder geleden schade, zal zijn aansprakelijkheid beperkt zijn overeenkomstig de terzake geldende internationale verdragen. De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van gemaakte kosten voor een reis- en/of annuleringsverzekering. Indien de verhuurder jegens de huurder aansprakelijk is voor derving van huurgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de huursom. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van de verhuurder beperkt tot ten hoogste driemaal de huursom, tenzij sprake is van opzet of kwetsing of ongeval veroorzaakt door personen of goederen tijdens of tengevolge van hun verblijf. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal, schade aan persoonlijke bezittingen of personen en
ongemakken voortkomende uit wijzigingen, verandering van situatie, inventaris of overmachtsituaties.

Klachten en aansprakelijkheid verhuurder
10.1 Door de huurder geconstateerde gebreken dienen onverwijld en binnen 24 uur na het
ontstaan of het constateren daarvan, gemeld te worden aan Buitenplaats Oudendijke.
10.2 Indien het gebrek een niet aan huurder toe te rekenen eigenschap of staat van het chalet
betreft, als gevolg waarvan het chalet de huurder niet het genot verschaft dat deze op grond van de overeenkomst mocht verwachten, is de verhuurder gehouden het gebrek te herstellen. De huurder
dient de verhuurder altijd in de gelegenheid te stellen eventuele gebreken te herstellen.
10.3 De verhuurder is niet aansprakelijk voor zover de huurder eventuele schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reisverzekering of annuleringsverzekering.
10.4 Indien Buitenplaats Oudendijke uw klacht niet naar tevredenheid heeft kunnen oplossen en er een onoplosbaar geschil tussen huurder en verhuurder is ontstaan, kunt u zich wenden tot de geschillencommissie Recreatie in Den Haag. De hieraan verbonden kosten zijn voor uw rekening.  

Ontbinding van de overeenkomst
11.1 De verhuurder is gerechtigd om de overeenkomst schriftelijk of per e-mail per direct te ontbinden en de onverwijlde ontruiming van het chalet te eisen, als de huurder zijn zorgplicht voor het chalet ernstig verzaakt, als hij meer of andere personen en/of dieren in het chalet onderbrengt dan toegestaan volgens de overeenkomst, het chalet aan derden in gebruik wordt gegeven of als hij schade toebrengt aan het chalet, als hij voor overlast zorgt, of anderszins zijn verplichtingen als goed huurder niet nakomt. In een dergelijk geval heeft de huurder geen recht op restitutie van (een deel van) de huursom, en is de huurder gehouden de schade te vergoeden die de verhuurder lijdt ten gevolge van het handelen of nalaten van de huurder.
11.2 Indien de verhuurder het chalet niet kan leveren ten gevolge van omstandigheden die hem niet kunnen worden toegerekend, is de verhuurder gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden. De huurder krijgt in dat geval zijn huursom terug doch heeft geen recht op enige vergoeding van kosten of schade. De verhuurder/Buitenplaats Oudendijke zal zich in zo’n geval inspannen om de huurder een zo gelijkwaardig mogelijk alternatief te bieden voor dezelfde of een andere periode.